Giá trị cốt lõi

logo

  1. Quý trọng nhân tài.
  2. Phát triển và nuôi dưỡng các mối quan hệ dựa trên uy tín và chất lượng.
  3. Rõ ràng, minh bạch trong hoạt động truyền thông.
  4. Thường xuyên học tập để nâng cao kiến thức.
  5. Làm việc với thái độ cởi mở và chân thành.
  6. Chủ động, sáng tạo và đổi mới trong công việc.
  7. Hành động tích cực với thái độ lạc quan và vui tươi.
  8. Nuôi dưỡng tâm hồn bình anh, cân bằng cuộc sống cá nhân, chăm lo cho gia đình và sống đời hạnh phúc.